લાઇટ શાખા :-

૧.

શ્રી પ્રતિક પટેલ
લાઇટ ઇન્સ્પેકટર (૧૧ માસના કોન્ટ્રાકટ )
મો.નં.  ૯૯૦૪૬૫૫૪૬૫       

નગરપાલિકા વિસ્તારના સ્ટ્રીટ લાઇટો તથા બિલ્ડીંગોના લાઇટોની નિભાવણી અંગેની કામગીરી તથા સુપરવિઝનની કામગીરી      

૨.

શ્રી રમેશ એમ. રાઠોડ  

રોજમદાર લાઇટ હેલ્પર તરીકે 

૩.

ધનસુખ એમ. સોલંકી – સફાઇ કામદાર       

લાઇટ હેલ્પર