વોટર વર્કસ શાખા :-

૧.

શ્રી ભરતભાઈ એમ. મિસ્રી
શીફ્ટ એન્જીનીયર
મો.નં. ૯૦૯૯૯૭૧૧૮૯

વોટર વર્કસના લીકેજ, કનેકશન આપવા તથા પંપીગ સ્ટેશન ઉપર સુપરવીઝન ની કામગીરી તથા વોટર વર્કસ શાખાની વહીવટી  કામગીરી , ડ્રેનેજની કામગીરી તથા પ્રમુખશ્રી  અને ચીફ ઓફીસરશ્રીના આદેશ અન્વયેની કામગીરી

૨.

શ્રી મંજુલાબેન એન. રાણા
મો.નં. ૯૬૩૮૯૪૩૭૩૭

વોટર વર્કસ તથા ડ્રેનેજની કામગીરી

૩.

શ્રી દિનેશભાઈ મંગાભાઈ

બેલદાર તરીકેની કામગીરી

૪.

શ્રી રાજેશભાઈ શુક્કરભાઈ
(વાલ્વમેન કમ ચોકીદાર)

પટાવાળા