ટેક્ષ શાખા :-

૧.

શ્રી પરેશભાઇ કે. નાયક
ટેક્ષ સુપ્રિટેન્ડન્ટ
મો.નં.૯૯૦૯૯૯૩૨૦૧

વોર્ડ નં.૩,૫ વેરા વસુલાતની કામગીરી, કોમ્પુટર ઉપર તમામ વોર્ડના બીલ અને નોટીસ કાઢવાની કામગીરી, માસિક-ત્રિમાસિક અને વાર્ષિક પત્રકોની કામગીરી       

૨.     

શ્રી ફિરોઝભાઇ વરીયાવા
ક્લાર્ક અને ઇ.ચા. ગુમાસ્તાધારા ઇન્સ્પે.
મો.નં. ૮૯૮૦૦૧૯૮૯૫

ગુમાસ્તાધારાની તમામ કામગીરી, વ્યવસાય વેરા ક્લાર્કની કામગીરી તથા

૩.     

શ્રી કિર્તીભાઇ આર. કેવટ ક્લાર્ક
મો.નં. ૯૬૮૭૬૪૯૭૦૦

વોર્ડ નં.૧ તથા ૧૨ ની વેરા વસુલાતની કામગીરી

૪.

શ્રી પ્રદિપભાઇ જે. મકવાણા    
મો.નં. ૯૯૭૯૬૭૭૪૦૦

ક્લાર્ક વેરા વસુલાત તથા વ્યવસાયવેરાની કામગીરી    

૫.

શ્રી હસમુખભાઈ કે. માછી
મો.નં. ૯૬૨૪૫૬૬૩૩૯

વાહનવેરા, થીયેટર ટેક્ષ , દુકાન ભાડા વિ. વસુલાતની કામગીરી

૬.

શ્રી કિશોરભાઇ ડી. બારોટ      

પટાવાળા તરીકે ની કામગીરી  

૭.

શ્રી હેમંતકુમાર ટી. દેસાઇ
નાકા સિપાઇ

પટાવાળા તરીકે ની કામગીરી  

શ્રી પ્રકાશભાઇ બી. ટંડેલ
નાકા સિપાઇ   

પટાવાળા તરીકે ની કામગીરી