સેનેટરી શાખા :-

૧.

............................................
હેલ્થ ઓફીસા (સરકારશ્રી દ્વારા નિયુક્ત ૧૧ માસના કોન્ટ્રાક્ટ)

હેલ્થ ઓફીસર આરોગ્યને લગતી કામગીરી, અર્બન હેલ્થ ઓફિસર તરીકેની કામગીરી તથા પ્રમુખશ્રી અને ચીફ ઓફિસરશ્રીના આદેશ અન્વયેની કામગીરી

૨.

શ્રી જયેશભાઈ ટી. મહેતા
ચીફ સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર
મો.નં. ૯૦૯૯૯૭૧૧૯૫

સફાઈ કામદારો તેમજ પરચુરણ કામદારોની હાજરી અને કામની વહેંચણી, શહેરની સફાઈને લગતી કામગીરી, માર્કેટ, ફાયર બ્રિગેડ્ની કામગીરી, જન્મ-મરણ, લગ્ન નોંધણીની કામગીરી,  તથા પ્રમુખશ્રી અને ચીફ ઓફિસરશ્રીના આદેશ અન્વયેની કામગીરી

૩.

શ્રી અરવિંદભાઈ એમ. પટેલ
સેનીટરી ક્લાર્ક
મો.નં. ૮૯૮૦૦૨૪૬૧૦

સેનીટરી શાખાને લગતી તમામ કામગીરી, સ્ટોક પત્રક અને હીસ્ટીશીટ લખવાની કામગીરી

૪.

શ્રી ભરતભાઈ સી. સોલંકી
જન્મ –મરણ કલાર્ક
મો.નં.

જન્મ-મરણ નોંધણી નકલો, રોજમેળ, જન્મ-મરણ અંગે કોર્ટમાં હાજરી

૫.

શ્રીમતિ ઈન્દીરાબેન પી. નંબીયાર
રોજમદાર કલાર્ક
મો.નં. ૯૬૮૭૬૩૭૨૧૬

જન્મ-મરણ નોંધણી તથા લગ્ન નોંધણી રોજમદાર કલાર્ક

૬.

શ્રી રમણભાઈ મોતીભાઈ

વોર્ડ ઈન્સ્પેકટરની કામગીરી

૭.

શ્રી અરવિંદભાઈ પરસોત્તમભાઈ
પરચુરણ  કામદાર

માર્કેટ પગી તરીકેની કામગીરી

૮.

શ્રી રતિલાલ એમ. કેવત
નાકા સિપાઈ

વોર્ડ ઈન્સ્પેકટર

શ્રી નગીનભાઈ સોમાભાઈ
બેલદાર

વોર્ડ ઈન્સ્પેકટર

૧૦

શ્રી રમણભાઈ એમ. સોલંકી

વોર્ડ ઈન્સ્પેકટરની કામગીરી

સફાઈ શાખા :-

શ્રી રમણભાઈ પૂનાભાઈ

સફાઈ કામદાર

શ્રી દોલતભાઈ મગનભાઈ

સફાઈ કામદાર

શ્રી અરવિંદભાઈ જુમનભાઈ

સફાઈ કામદાર

શ્રી સુમનભાઈ છનાભાઈ

સફાઈ કામદાર

શ્રી રમેશભાઈ પ્રમજીભાઈ

સફાઈ કામદાર

શ્રી મહેશભાઈ છોટુભાઈ

સફાઈ કામદાર

શ્રી શાંતુભાઈ છગનભાઈ

સફાઈ કામદાર

શ્રી પરેશભાઈ રડકાભાઈ

સફાઈ કામદાર

શ્રી રાકેશભાઈ ઠાકોરભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૦

શ્રી કિશનભાઈ ઈચ્છુભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૧

શ્રી ગોવિંદભાઈ ભગવાનભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૨

શ્રી પ્રવિણભાઈ બાબુભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૩

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ રમણભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૪

શ્રી લક્ષ્મણભાઈ મંગુભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૫

શ્રી  દિપકભાઈ મગનભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૬

શ્રી ભીખુભાઈ અમૃતભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૭

શ્રી જયેશભાઈ  કાલિદાસભાઈ

સફાઈ કામદાર

૧૮

શ્રી નીરુબેન જમનાબેન

સફાઈ કામદાર

૧૯

શ્રી વનીતાબેન કાલીદાસ

સફાઈ કામદાર

૨૦

શ્રી કપીલાબેન કનુભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૧

શ્રી મોંધીબેન ગોપાળભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૨

શ્રી સમજુબેન ખીમાભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૩

શ્રી પૂનમબેન કાંતિભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૪

શ્રી શકુંતલાબેન ભગવાનભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૫

શ્રી પ્રેમીલાબેન વિરજીભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૬

શ્રી ચંપાબેન ભગવાનભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૭

શ્રી જમનાબેન બાબુભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૮

શ્રી જશુબેન વસંતભાઈ

સફાઈ કામદાર

૨૯

શ્રી ગજરાબેન ઠાકોરભાઈ

સફાઈ કામદાર

૩૦

શ્રી હંસાબેન ચંદુભાઈ

સફાઈ કામદાર

૩૧

શ્રી પ્રવિણાબેન ધનસુખભાઈ

સફાઈ કામદાર

૩૨

શ્રી મધુબેન ધનસુખભાઈ

સફાઈ કામદાર

૩૩

શ્રી ઉષાબેન  અનીલભાઈ

સફાઈ કામદાર

૩૪

શ્રી શારદાબેન  ચકોરભાઈ

સફાઈ કામદાર

૩૫

શ્રી મંજુલાબેન  ભાઈલાલ

સફાઈ કામદાર

૩૬

શ્રી રમીલાબેન ભગવાનભાઈ

સફાઈ કામદાર

૩૭

શ્રી શકુંતલાબેન મનહરભાઈ

સફાઈ કામદાર

૩૮

શ્રી મંજુલાબેન કચરાભાઈ

સફાઈ કામદાર