ચુટાયેલા સદસ્યશ્રીઓ

ક્રમ
નામ
 

1

શ્રીમતિ સંધ્યાબેન ઉત્તમભાઇ પટેલ   

રૂમ નં.૨, ગોકુલદાસની ચાલ, સોમનાથ મંદિર પાછળ, બીલીમોરા

2

શ્રી યતીનકુમાર અશોકભાઇ મિસ્ત્રી ઓનેસ્ટ કમ્પાઉન્ડ, ગૌહરબાગ, બીલીમોરા

3

શ્રીમતિ સુમનલતા કનૈયાલાલ વર્મા બીલી વણકર ટેકરો, બીલીમોરા

4

શ્રી નરેશભાઇ ભગુભાઇ પટેલ બીલી ધોબીતળાવ, રજનીગંધા સોસાયટી સામે, બીલીમોરા

5

શ્રી પ્રદિપકુમાર જમનાદાસ ધીવર

વખાર ફળિયા, જુની પોલીસ ચોકી પાછળ, બીલીમોરા

6

શ્રીમતિ કલાવતીબેન જોગીભાઇ પટેલ

જ્યુબીલી તળાવ, હરિજનવાસ પાછળ, રામજી મહોલ્લો, બીલીમોરા

7

શ્રી કિરણ કેશવભાઇ વાઘેલા

ગાયકવાડ મીલ ચાલ, મંદિર પાસે, બીલીમોરા

8

શ્રી રામબાબુ પારસનાથ શુક્લ

નાનુ માવજીની ચાલ, બીલીમોરા

9

શ્રીમતિ ભાવનાબેન મુકેશભાઇ પટેલ

નાગરજી પટેલની ચાલ, બીલીમોરા

10

શ્રી ભરતભાઇ કેશવભાઇ રાવલ

૧૫, અમૃતનગર સોસાયટી, બીલીમોરા

11

શ્રી હરિશભાઇ ચીમનભાઇ ઓડ

ઓડનગર, બીલીનાકા, બીલીમોરા

12

શ્રીમતિ રૂપલબેન ચેતનકુમાર રાણા

પાછલી ગોલવાડ, હનુમાન મંદિર પાછળ, બીલીમોરા

13

શ્રી સુરેશકુમાર જમનાદાસ ધીવર

વખાર ફળિયા, બીલીમોરા

14

શ્રી જગદીશભાઇ સુખાભાઇ ટંડેલ

વખાર ફળિયા, જુની પોલીસ ચોકી પાછળ, બીલીમોરા

15

શ્રીમતિ નિરૂબેન રામુભાઇ પટેલ

બી- ૨૦, વિઠ્ઠલનગર સોસાયટી, એસ.વી.પટેલ રોડ, બીલીમોરા

16

શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ રામજીભાઇ પટેલ

પ્રથમ માળ, કલ્યાણ ચેમ્બર્સ, બીલીમોરા

17

શ્રી મુકેશભાઇ ચંદુભાઇ પટેલ

સ્વામી વિવેકાનંદ ચોક, ખાડા માર્કેટ, બીલીમોરા

18

શ્રી મનીષ હર્ષદભાઇ દેસાઇ

૩૦/બી, જાલ નગર સોસાયટી, બીલીમોરા

19

શ્રીમતિ રંજનબેન કેતનકુમાર દેસાઇ

એ-૨૦, નવજીવન કોલોની, ગૌહરબાગ, બીલીમોરા

20

શ્રી મનીષ સુરેશચન્દ્ર નાયક

૪-બી, જાલ નગર સોસાયટી, ગૌહરબાગ, બીલીમોરા

21

શ્રી નરેશભાઇ નગીનભાઇ પટેલ

આનંદનગર સોસાયટી સામે, કોલેજરોડ, બીલીમોરા

22

શ્રી હદયનાથ સુખસ્વરૂપ પટેલ

પ્રથમમાળ, શક્તિ એપાર્ટમેન્ટ, કોલેજરોડ, બીલીમોરા

23

શ્રીમતિ તેજલબેન ગૌરાંગભાઇ જોષી

૬, શિવમ એસ.બી.આઇ.સોસાયટી, કોન્વેન્ટ સ્કુલ રોડ, બીલીમોરા

24

શ્રી સુભાષભાઇ સોમાભાઇ પટેલ

ગાર્ડાચાલ, સોમનાથ રોડ, બીલીમોરા

25

શ્રીમતિ રમીલાબેન હરિશભાઇ ભાદરકા

રૂમ નં.૬૬, ગાયકવાડ મીલચાલ, બીલીમોરા

26

શ્રી ધર્મેશભાઇ ગોપાળભાઇ પટેલ

શ્યામનગર-૧, કાંકરાખાડી, બીલીમોરા

27

શ્રી મલંગભાઇ ફકીરમહંમદ કોલીયા

જવાહર રોડ, બીલીમોરા
28

શ્રીમતિ સુષ્માબેન આશિષકુમાર હોડીવાલા

બાંગીયા ફળિયા, મીઠાકુવા, બીલીમોરા
29

શ્રી દિનેશભાઇ બુધાભાઇ ધીવર

વખાર ફળિયા, બીલીમોરા
30

શ્રીમતિ વિપુલાબેન રાજનભાઇ મિસ્ત્રી

પીર ફળિયા, માછીવાડ, બીલીમોરા
31

શ્રીમતિ શારદાબેન અશોકભાઇ પટેલ

ઓરિયામોરા, દેસરા, બીલીમોરા
32

શ્રી અશોકભાઇ લલ્લુભાઇ પટેલ

ઓરિયામોરા, દેસરા, બીલીમોરા
33

શ્રી યુસુફભાઇ અબ્દુલ અઝીઝ મેમણ

હાજીસુલેમાન કોલોની, દેસરા, બીલીમોરા
34

શ્રીમતિ મનિષાબેન રમેશભાઇ પટેલ

શામલા ફળિયા, જનતાઘર પાછળ,દેસરા, બીલીમોરા
35

શ્રી ભરતભાઇ પરસોત્તમભાઇ પટેલ

૧૮, શિવશક્તિ કો.ઓ.હા.સો.લી.ભાઠા રોડ, દેસરા, બીલીમોરા
36

શ્રી સુનિલકુમાર ઇશ્વરભાઇ પટેલ

૭૦૧, મોટો કોળીવાડ (તળાવ ફળિયા) બીલીમોરા