પ્રમુખશ્રી ની યાદી

1

શ્રી ડો,ધનજીશા બરજોરજી  એન્જીનીયર

૧૯૩૭ થી ૧૯૩૯

2

શ્રી જીવણરામ ડાહ્યાભાઇ જોશી 

૧૯૩૯ થી ૧૯૪૨

3

શ્રી હાજી ફકીર મહંમદ ઇસ્માઇલ કાપડીયા

૧૯૪૨ થી ૧૯૪૬

4

શ્રી છગનભાઇ ભાણાભાઇ શાહ  

૧૯૪૬ થી ૧૯૪૯

5      

શ્રી ફકીરભાઇ ભીખાભાઇ શાહ  

૧/૮/૪૯ થી ૧૩/૩/૫૫

6

શ્રી મણીભાઇ દુલ્લભાઇ કલ્થાણકર     

૧૪/૩/૫૫ થી ૧૦/૫/૫૯

7

શ્રી વિજયકુમાર પુરુષોત્તમદાસ પટેલ   

૧૧/૫/૫૯ થી ૮/૧૧/૭૨

8

શ્રી ચંદુલાલ કુબેરદાસ મોદી   

૯/૧૧/૭૨ થી ૨૭/૩/૭૪

9

શ્રી જીતેન્દ્રભાઇ ડાહ્યાભાઇ દેસાઇ વહીવટદાર       

૯/૪/૭૪ થી ૩૧/૧૦/૭૫

10

શ્રી ધીરૂભાઇ રણછોડજી દેસાઇ  

૧/૧૧/૭૫ થી ૩૦/૧૧/૭૭

11

શ્રી ચંદુલાલ કુબેરદાસ મોદી   

૧/૧૨/૭૭ થી ૨૯/૧૨/૭૮

12

શ્રી છગનલાલ ઝવેરચંદ શાહ  

૩૦/૧૨/૭૮ થી ૧/૧૧/૭૯

13

શ્રી ધીરુભાઇ રણછોડજી દેસાઇ  

૨/૧૧/૭૯ થી ૩૧/૧૦/૮૦

14

શ્રી નટવરલાલ રતનજી કેવત  

૧/૧૧/૮૦ થી ૫/૧૧/૮૫

15

શ્રી ચુનીલાલ ભાણાભાઇ ગાંધી  

૬/૧૧/૮૫ થી ૫/૧૧/૮૭

16

શ્રી નટવરલાલ રતનજી કેવત  

૬/૧૧/૮૭ થી ૮/૧૧/૯૦

17

શ્રી નારણભાઇ સુખાભાઇ પટેલ 

૯/૧૧/૯૦ થી ૨૦/૧/૯૨

18

શ્રી નટવરલાલ રતનજી કેવત  

૨૦/૨/૯૨ થી ૯/૧૧/૯૫

19

શ્રી દુષ્યંત યુ.કુમાર વહીવટદાર

૯/૧૧/૯૫ થી ૨૪/૧/૯૬

20

શ્રીમતી કૈલાસબેન સુરેશચંદ્ર પટેલ

૨૪/૧/૯૬ થી ૨/૧/૯૭

21

શ્રીમતી કૈલાસબેન સુરેશચંદ્ર પટેલ

૨૪/૧/૯૭ થી ૨૩/૧/૯૮

22

શ્રી અશોકભાઇ લલ્લુભાઇ પટેલ

૨૪/૧/૯૮ થી ૨૦/૧/૯૯

23

શ્રી જમનાદાસ બુધાભાઇ ધીવર 

૨૧/૧/૯૯ થી ૨૦/૧/૨૦૦૦

24

શ્રી જમનાદસ બુધાભાઇ ધીવર

૨૧/૧/૨૦૦૦ થી ૨૨/૧/૨૦૦૧

25

શ્રી મુનીલ એહમદ એલ,વ્હોરા વહીવટદાર       

૨૩/૧/૨૦૦૧ થી ૨૭/૭/૨૦૦૧

26

શ્રી સી.એલ.પટેલ વહીવટદાર

૨૭/૭/૨૦૦૧ થી ૩૦/૧૦/૨૦૦૨

27

શ્રી સી.વી.ચોધરી વહીવટદાર  

૧/૧૧/૨૦૦૨ થી ૨૮/૨/૨૦૦૩

28

શ્રી મિનાક્ષીબેન અરવિંદભાઇ ગાંધી     

૧૨/૩/૨૦૦૩ થી ૧૧/૯/૨૦૦૫

29

શ્રી રવિશંકર ખુશાલભાઇ પટેલ 

૧૨/૯/૨૦૦૫ થી ૮/૩/૨૦૦૬

30

શ્રીમતિ ડો કુસુમબેન આર.દેસાઇ

૯/૩/૨૦૦૬ થી ૨૭/૩/૨૦૦૬

31      

શ્રી ડો બીપીનભાઇ સી.પટેલ    

૨૭/૩/૨૦૦૬ થી ૧૧/૩/૨૦૦૮

32      

શ્રી નારણભાઇ નાથાભાઇ અમિન

૧૨/૩/૨૦૦૮ થી ૪/૯/૨૦૧૦

33      

શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ રામજીભાઇ પટેલ

૫/૯/૨૦૧૦ થી ૪/૩/૨૦૧૩

૩૪

શ્રીમતિ સંધ્યાબેન ઉત્તમભાઈ પટેલ

૫/૩/૨૦૧૩ થી ૪/૯/૨૦૧૫

૩૫

શ્રીમતિ સુમનલતા કનૈયાલાલ વર્મા

૫/૯/૨૦૧૫ થી