અગત્યન ફોન નંબર :-

બીલીમોરા નગરપાલિકાના સભ્યોના ફોન નંબરો

વોર્ડ નં.

સદસ્યશ્રીના નામ

મો.નં.

સુમનલતા કનૈયાલાલ વર્મા

૯૪૨૯૧૪૩૭૯૯

૧૨

ભરતભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ

૯૪૨૬૮૪૪૯૯૧

શ્રી નરેશભાઈ ભગુભાઈ પટેલ

૯૮૭૯૨૬૧૨૯૬

શ્રી પ્રદિપકુમાર જમનાદાસ ધીવર

૯૮૯૮૬૮૮૧૯૯

સુમનલતા કનૈયાલાલ વર્મા

૯૪૨૯૧૪૩૭૯૯

કલાવતીબેન જોગીભાઈ પટેલ

૯૮૯૮૮૦૨૬૮૮

કિરણ  કેશવભાઈ વાઘેલા

૯૮૯૮૯૭૦૮૪૦

રામબાબુ પારસનાથ શુક્લ

૯૮૨૫૬૪૧૧૫૧

ભાવનાબેન મુકેશભાઈ પટેલ

૯૯૨૪૨૦૨૭૫૩

ભરતભાઈ કેશવભાઈ રાવલ

૭૮૭૪૦૧૯૮૮૨

હરિશભાઈ ચીમનભાઈ ઓડ

૯૮૭૯૫૧૫૧૫૫

રૂપલબેન ચેતનકુમાર રાણા

૮૪૦૧૬૭૭૩૦૦

જગદીશભાઈ સુખાભાઈ ટંડેલ

૯૮૨૫૨૫૯૯૨૮

સુરેશકુમાર જમનાદાસ ધિવર

૯૮૭૯૩૫૪૫૫૫

નિરૂબેન રામુભાઈ ટંડેલ

૯૯૦૪૪૮૮૬૦૯

પ્રજ્ઞેશભાઈ રામજીભાઈ પટેલ

૯૨૨૭૭૨૨૦૦૦

મુકેશભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ

૯૯૨૫૧૨૨૪૧૫

મનીષ સુરેશચંદ્ર નાયક

૯૩૭૭૦૩૦૦૪૪

મનીષ હર્ષદભાઈ દેસાઈ

૯૩૭૭૦૮૩૯૪૩

રંજનબેન કેતનકુમાર દેસાઈ

૯૦૯૯૬૩૩૩૬૬

શ્રીમતિ સંધ્યાબેન ઉત્તમભાઈ પટેલ

૯૫૫૮૩૭૮૩૪૧

નરેશભાઈ નગીનભાઈ પટેલ

૯૯૨૫૦૮૦૭૭૦

હદયનાથ સુખસ્વરૂપભાઈ પટેલ

૯૮૨૫૧૪૪૨૦૮

તેજલબેન ગૌરાંગભાઈ જોષી

૯૦૩૩૯૨૦૮૦૦

સુભાષભાઈ સોમાભાઈ પટેલ

૯૮૨૫૩૫૨૮૪૯

શ્રી યતિનકુમાર અશોકભાઈ મિસ્ત્રી

૯૮૭૯૫૫૬૬૬૫

ધર્મેશભાઈ ગોપાળભાઈ પટેલ

૯૯૯૮૮૨૫૭૩૫

રમીલાબેન હરિશભાઈ ભાદરકા

૯૬૬૨૪૬૦૦૯૫

મલંગભાઈ ફકીરમહંમદ  કોલીયા

૯૮૨૫૧૮૫૭૦૦

૧૦

સુષ્માબેન  આશિષકુમાર હોડીવાલા

૯૬૬૨૯૬૦૫૦૩

૧૦

દિનેશભાઈ બુધાભાઈ ધિવર

૯૮૭૯૫૮૬૨૯૯

૧૦

વિપુલાબેન રાજનભાઈ મિસ્ત્રી

૯૬૩૮૩૫૦૫૦૨

૧૧

અશોકભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલ

૯૩૨૮૨૧૩૧૧૪

૧૧

યુસુફ અબ્દુલ અઝીઝ મેમણ

૯૮૯૮૩૭૮૬૩૯

૧૧

શારદાબેન અશોકભાઈ પટેલ

૯૩૨૮૨૧૩૧૧૪

૧૨

મનિષાબેન રમેશભાઈ પટેલ

૯૮૯૮૭૭૯૭૮૮

૧૨

સુનિલકુમાર  ઈશ્વરભાઈ પટેલ

૮૩૪૭૮૪૭૮૮૮

 

બીલીમોરા નગરપાલિકાના અગત્યના ફોન નંબરો

 

 

ઓફીસ

મોબાઈલ નંબર

પ્રમુખશ્રી

૨૮૫૪૭૦

૯૪૨૯૧૪૩૭૯૯

ઉપપ્રમુખશ્રી

 

૯૪૨૬૮૪૪૯૯૧

ચીફ ઓફીસર

૨૮૯૦૩૭

૯૭૧૨૧૨૮૧૯૩

ફાયર  બ્રિગેડૅ (પશ્ચિમ વિભાગ)

૨૮૫૬૩૭ / ૧૦૧

૯૭૨૬૧૨૦૧૦૧

ફાયર  બ્રિગેડૅ (પશ્ચિમ વિભાગ)

 

૮૯૮૦૦૪૩૫૩૩

મેંગુશી જનરલ હોસ્પીટલ

૨૮૫૬૪૬

 

સોમનાથ વોટર વર્કસ

૨૮૪૮૪૭

 

નવજીવન કોલોની બોર

૨૮૪૦૪૬

 

આંતલિયા વોટરવર્કસ

૨૮૩૪૪૫

 

૧૦

વાંકા મહોલ્લા પાણીની ટાંકી

૨૮૫૬૬૪

 

૧૧

આચાર્ય એન.સી.એમ. ક્ન્યા વિદ્યાલય

૨૮૫૫૧૯

 

 

નગરપાલિકાના અધિકારીઓના ફોન નંબર

શ્રી હરીશભાઈ એચ. ટંડેલ

સીટી એંજીનીયર

૯૬૮૭૬૩૭૨૨૦

શ્રી જયદીપભાઈ બી. નાયક

ઈન્ટરનલ ઓડીટર

૮૯૮૦૦૪૩૫૬૦

શ્રી એમ. આઈ. કોલીઆ

એકાઉન્ટન્ટ

૮૯૮૦૦૪૩૫૬૫

શ્રી પરમેશભાઈ યુ ચોધરી

મ્યુ. એકાઉન્ટન્ટ

૯૮૭૯૫૪૭૪૧૬

શ્રી ભરતભાઈ એમ. મિસ્ત્રી

શીફ્ટ એંજીનીયર

૯૦૯૯૯૭૧૧૮૯

શ્રી પરેશભાઈ કે. નાયક

ટેક્ષ સુપ્રિટેન્ડન્ટ  અને હેડ ક્લાર્ક

૯૯૦૯૯૯૩૨૦૧

શ્રી જયેશભાઈ ટી. મહેતા

સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર

૯૦૯૯૯૭૧૧૯૫