બીલીમોરામાં આવેલ ખાનગી,ટ્રસ્ટ તેમજ સરકારી હોસ્પીટલની વિગત

અ.નં     

હોસ્પિટલનું નામ

પથારીની સંખ્યા

ખાનગી/સરકારી

નોંધ 

કલ્પના નર્સિગ હોમ   

૧૦    

ખાનગી       

 

૨      

ગુપ્તા હોસ્પીટલ/ઓથોપેડિક        

૧૫    

ખાનગી       

 

૩      

પાંચાલ ઓથોપેડિક    હોસ્પિટલ

૧૫    

ખાનગી       

 

૪      

વિવેક નર્સિગ હોમ    

૧૫    

ખાનગી       

 

૫      

વત્સલ નર્સિગ હોમ   

૧૦    

ખાનગી       

 

સ્નેહલ હોસ્પિટલ      

૧૫    

ખાનગી       

 

૭      

શાંતેશ્વર હોસ્પિટલ    

૧૦    

ખાનગી       

 

૮      

અર્પણ હોસ્પિટલ      

૧૦    

ખાનગી       

 

૯      

સારંગ હોસ્પિટલ      

૮      

ખાનગી       

 

૧૦      

શૈશવ હોસ્પિટલ       

૧૫    

ખાનગી       

 

૧૧      

આદર્શ હોસ્પિટલ      

૨૦    

ખાનગી       

 

૧૨      

ડો.રસિક ગાંધી હોસ્પિટલ       

૧૦    

ખાનગી       

 

૧૩      

ડો.સંઘવી હોસ્પિટલ   

૫     

ખાનગી       

 

૧૪      

ન્યુ અત્રિક હોસ્પિટલ  

૧૦    

ખાનગી       

 

૧૫      

અંકુર હોસ્પિટલ       

૧૦    

ખાનગી       

 

૧૬      

કે.અ.દાસ ઓથોપેડિક/હોસ્પિટલ

૧૦    

ખાનગી       

 

૧૭      

મેંગુષી જનરલ હોસ્પિટલ તથા મેટરનીટી હોમ  

૩૦    

ખાનગી