ફાયર શાખા :-

૧.

શ્રી પંકજભાઈ એ. દેસાઈ
ફોરમેન
મો.નં. ૯૦૯૯૯૫૮૧૦૮

ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓને કામની વહેંચણી , વાહનો રીપેરીંગ, કુદરતી  આપત્તિ સમયેની કામગીરી

શ્રી નટવરભાઈ રવજીભાઈ પટેલ
દ્રાયવર
મો.નં. ૯૫૭૪૬૪૮૦૦૯

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

શ્રી પ્રકાશભાઈ એ. પટેલ દ્રાયવર
મો.નં.  ૮૯૮૦૦૭૪૭૪૦

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

શ્રી અજીત કેશવ ધરાણીયા  દ્રાયવર મો.નં. ૯૬૬૨૭૪૦૮૦૦

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

શ્રી જયેશ સી. સોલંકી
દ્રાયવર મો.નં. ૮૯૮૦૮૦૭૭૬૦

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

શ્રી ફકીર આર. સોલંકી
દ્રાયવર
મો.નં. ૯૯૯૮૩૭૯૬૩૦

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

શ્રી હરીશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ટંડેલ
ક્લીનર

કલીનર તરીકેની કામગીરી

શ્રી ફકીરભાઈ બસીરભાઈ
પરચુરણ કામદાર

કલીનર તરીકેની કામગીરી

શ્રી ઈલ્યાસ એ. મુલ્લા
નાકા સિપાઈ

કલીનર તરીકેની કામગીરી

૧૦

શ્રી ઉમેશભાઈ ચીમનભાઈ
વોર્ડ બોય

કલીનર તરીકેની કામગીરી

૧૧

શ્રી કાંતિલાલ રતીલાલ પટેલ
રો. ડ્રાયવર

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

૧૨

શ્રી કેશવભાઈ બુધાભાઈ પટેલ
રો. ડ્રાયવર

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

૧૩

શ્રી દિનેશ જાનુભાઈ મકવાણ
રો. ડ્રાયવર

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

૧૪

શ્રી સંજયભાઈ વિરજીભાઈ ચૌહાણ
રો. ડ્રાયવર  (ફીક્સ)

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

૧૫

વિજયભાઈ આર. પટેલ
રો. ડ્રાયવર  (ફીક્સ)

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

૧૬

યોગેશભાઈ જે. મિસ્ત્રી 
રો. ડ્રાયવર  (ફીક્સ)

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

૧૭

જયેશભાઈ અર્જુનભાઈ પટેલ
રો. ડ્રાયવર  (ફીક્સ)

દ્રાયવર તરીકેની કામગીરી

૧૮

હરીશભાઈ મગનભાઈ કેવટ
રો. ક્લીનર

કલીનર તરીકેની કામગીરી

૧૯

નારણભાઈ ડાહ્યાભાઈ કેવટ
રો. ક્લીનર

કલીનર તરીકેની કામગીરી

૨૦

દિપકભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ
રો. ક્લીનર

કલીનર તરીકેની કામગીરી