કારોબારી સમિતિ

1

શ્રીમતિ સુમનલતાબેન કે. વર્મા – ચેરમેન

2

શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઈ આર. પટેલ  

3

શ્રી પ્રદિપભાઈ જે. ધીવર

4

શ્રીમતિ રૂપલબેન સી. રાણા

5

શ્રીમતિ રમીલાબેન એચ. ભાદરકા

6

શ્રી મનિષ એચ. દેસાઈ

7

શ્રી ધર્મેશભાઈ જી. પટેલ

8

શ્રી ભરતભાઈ પી. પટેલ

9

શ્રી કિરણભાઈ કે. વાધેલા

10

શ્રી મુકેશભાઈ સી. પટેલ

11

શ્રીમતિ રંજનબેન કે. દેસાઈ

 

જાહેર બાંધકામ સમિતિ

1

શ્રીમતિ નીરૂબેન આર. પટેલ – ચેરમેન

2

શ્રીમતિ તેજલબેન જી. જોષી

3

શ્રી મનીષભાઈ એસ. નાયક

4

શ્રી હદયનાથ એસ. પટેલ

5

શ્રી નરેશભાઈ એન. પટેલ

6

શ્રી સુભાષભાઈ એસ. પટેલ

7

શ્રીમતિ ભાવનાબેન એમ. પટેલ

 

આરોગ્ય અને હોસ્પિટલ સમિતિ

1

શ્રીમતિ તેજલબેન જી. જોષી – ચેરમેન

2

શ્રી સુનિલભાઈ આઈ. પટેલ

3

શ્રીમતિ રૂપલબેન સી. રાણા

4

શ્રીમતિ સુષ્માબેન એ. હોડીવાલા

5

શ્રી મનીષ એચ. દેસાઈ

6

શ્રીમતિ મનીષાબેન આર. પટેલ

7

શ્રી સુમનલતા કે. વર્મા

 

વોટર વર્કસ અને કંન્ટ્રોલીંગ સમિતિ

1

શ્રીમતિ રંજનબેન કે. દેસાઈ – ચેરમેન

2

શ્રીમતિ મનીષાબેન આર. પટેલ

3

શ્રી સુભાષભાઈ એસ. પટેલ

4

શ્રીમતિ સુષ્માબેન એ. હોડીવાલા

5

શ્રીમતિ ભાવનાબેન એમ. પટેલ

6

શ્રીમતિ તેજલબેન જી. જોષી

7

શ્રી ધર્મેશભાઈ જી. પટેલ

 

ફાયર અને લાઈટ સમિતિ

1

શ્રી મુકેશભાઈ સી. પટેલ – ચેરમેન

2

શ્રી હરિશભાઈ સી. ઓડ

3

શ્રીમતિ રમીલાબેન એચ. ભાદરકા

4

શ્રીમતિ રંજનબેન કે. દેસાઈ

5

શ્રીમતિ નીરૂબેન આર. પટેલ

6

શ્રી હૃદયનાથ એસ. પટેલ

7

શ્રી કિરણભાઈ કે. વાઘેલા

 

ડ્રેનેજ સમિતિ

1

શ્રીમતિ ભાવનાબેન એમ. પટેલ – ચેરમેન

2

શ્રીમતિ સુમનલતા કે. વર્મા

3

શ્રી કિરણભાઈ કે. વાઘેલા

4

શ્રી નરેશભાઈ બી. પટેલ

5

શ્રી હરીશભાઈ સી. ઓડ

6

શ્રીમતી રમીલાબેન એચ. ભાદરકા

7

શ્રીમતિ તેજલબેન જી. જોષી

 

શાળા સમિતિ

1

શ્રી ભરતભાઈ પી. પટેલ – ચેરમેન

2

શ્રી મનીષભાઈ એચ. દેસાઈ

3

શ્રી હદયનાથ એસ. પટેલ

4

શ્રી સુનિલભાઈ આઈ. પટેલ

5

શ્રીમતિ કલાબેન જે. પટેલ

6

શ્રી સુભાષભાઈ એસ. પટેલ

7

શ્રીમતિ રમીલાબેન એચ. ભાદરકા

 

ટાઉન પ્લાનીંગ અને સીટી ઈમ્પ્રુવમેન્ટ સમિતિ

1

શ્રી નરેશભાઈ એન. પટેલ – ચેરમેન

2

શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઈ આર. પટેલ

3

શ્રી મનીષભાઈ એસ. નાયક

4

શ્રીમતિ કલાબેન જે. પટેલ