હાલના ચીફ ઓફીસર શ્રી દર્પણ ડી. ઓઝા તા. ૨૮/૧૦/૨૦૧૪ થી

ચીફ ઓફિસરશ્રીની યાદી

 

નામ 

તારીખ

1

શ્રી.પ્રભાકર એન. જોષી 

તા. ૧૦/૧૦/૩૫ થી ૨૭/૯/૭૦

2

શ્રી.આર.એન.દેસાઇ(ઇનચાર્જ)  

તા. ૨૮/૯/૭૦ થી ૨૪/૫/૭૧

3

શ્રી.નાથુભાઇ દેસાઇ(ઇનચાર્જ)

તા. ૨૫/૫/૭૧ થી ૨૮/૭/૭૧

4

શ્રી.આર.એમ.રાવલ    

તા. ૨૯/૭/૭૧ થી ૨૨/૮/૭૩

5

શ્રી.બી.કે.શુકલ 

તા. ૨૩/૮/૭૩ થી ૩૧/૧/૮૩

6

શ્રી.જે.આર.ટેલર

તા. ૫/૨/૮૩ થી ૨૭/૪/૮૭

7

શ્રી.આર.બી.પટેલ(નાયબ મામ) 

તા. ૨૮/૪/૮૭ થી ૧૬/૧૧/૯૨

8

શ્રી જે.આર.ટેલર       

તા. ૧૭/૧૧/૮૭ થી ૨૪/૧૧/૯૨

9

શ્રી વાય જે.બીલીમોરીયા(ઇનચાર્જ)

તા. ૨૪/૧૧/૯૨ થી ૨૮/૧૨/૯૮

10

શ્રી હસમુખભાઇ મૈસુરીયા(ના.મામ)     

તા. ૨૯/૧૨/૯૮ થી ૩૦/૬/૯૯

11

શ્રી આર.બી.પટેલ      

તા. ૧૯/૧/૯૯ થી ૧૩/૭/૯૯

12

શ્રી અર્જુનભાઇ કલાસી(ના.મામ)

તા. ૧/૭/૯૯ થી ૧૩/૭/૯૯

13

શ્રી બી.કે.પૂજાણી       

તા.૧૪/૭/૯૯ થી ૩૧/૧૨/૯૯

14

શ્રી વાય.જે.બીલીમોરીયા(ઇનચાર્જ)

તા. ૩૧/૧૨/૯૯ ઓફીસ સમય બાદ

15

શ્રી એ.એ.સૈયદ

તા. ૫/૨/૨૦૦૧ થી ૧૬/૧/૨૦૦૨

16

શ્રી જી.બી.પટેલ (ના.મામ.)     

તા. ૧૭/૧/૨૦૦૨ થી ૧/૨/૨૦૦૨

17

શ્રી પી.કે.પટેલ 

તા. ૨/૨/૨૦૦૨ થી ૧૯/૨/૨૦૦૨

18

શ્રી એમ.આર.ચૌધરી(ના.મામ.)

તા. ૨૨/૨/૨૦૦૨ થી ૨૬/૨/૨૦૦૨

19

શ્રી એસ.એલ.પ્રધાન    

તા. ૨૭/૨/૨૦૦૨ થી ૩૧/૫/૨૦૦૨

20

શ્રી વિજયકુમાર એન.પરીખ    

તા. ૧/૬/૨૦૦૨ થી ૩૧/૭/૨૦૦૬

21

શ્રી નચિકેતા આર.દવે  

તા. ૧/૮/૨૦૦૬ થી ૪/૭/૨૦૧૧

22

શ્રી જે.યુ.વસાવા

તા. ૨૦/૧/૨૦૧૦ થે ૪/૭/૨૦૧૧

23

શ્રી વિજયકુમાર એન.પરીખ

તા. ૫/૭/૨૦૧૧ થી ૪/૮/૨૦૧૩

૨૪

શ્રી નચિકેતા આર.દવે  

તા. ૫/૮/૨૦૧૩ થી ૩૧/૧/૨૦૧૪

૨૫

શ્રી હર્ષદભાઈ બી. પટેલ

તા. ૧/૨/૨૦૧૪ થી ૨૭/૧૦/૨૦૧૪

૨૬

શ્રી દર્પણ ડી. ઓઝા

તા. ૨૮/૧૦/૨૦૧૪