એકાઉન્ટ શાખા :-

૧.

શ્રી એમ.આઇ. કોલીઆ
એકાઉન્ટન્ટ
મો.નં. ૮૯૮૦૦૪૩૫૬૫

એડવાન્સ,ગ્રાંટ અને લોન રજીસ્ટર નિભાવવાની કામગીરી પગાર બીલો, પેન્શન, ગ્રેજ્યુટી, સરકારી ટપાલના જવાબો જી.પી. ફંડના હિસાબો. 

૨.

શ્રી પરમેશ યુ. ચૌધરી 
મ્યુનિ.એકાઉન્ટન્ટ
મો.નં.  ૯૮૭૯૫૪૭૪૧૬

એકાઉન્ટ શાખાને લગતી તમામ કામગીરી      

૩.

શ્રી અશ્વિનભાઇ આર. તલાવિયા
મો.નં. ૯૯૯૮૯૭૦૪૫૨ 

કેશયર કમ ક્લાર્ક

૪.

શ્રી પ્રવિણ આર. ટંડેલ 

પટાવાળા